Best of Connect IT Maharashtra Blogs

http://ngp-sss.blogspot.com/ http://fpaindiamumbaibranch.blogspot.com/http://palawi-rajkumar.blogspot.com/http://worldofess.blogspot.com/http://nandugharat.blogspot.com/http://nitten25.blogspot.com/http://andyvaidya.blogspot.com/http://hussain-profeesionalexperiences.blogspot.com/http://cmvmsangli.blogspot.com/http://kapil25.blogspot.com/http://pirdnfe.blogspot.com/http://shrisantsha.blogspot.com/http://vijay-kshirsagar.blogspot.com/

Blog made at Connect IT 4th Workshop, Nagpur

http://khandelwaltrust.blogspot.com/http://prashant-pra.blogspot.com/http://worldofess.blogspot.com/http://humantouchindia.blogspot.com/http://chhayasvoice.blogspot.com/ http://abhibld.blogspot.com/http://sswsamt.blogspot.com/http://krushnai.blogspot.com/http://nitten25.blogspot.com/http://jitendra2010.blogspot.com/http://ewkt.blogspot.com/http://krushnai.blogspot.com/http://ramgrds.blogspot.com/ http://omrock.blogspot.com/http://shramdeeptechnicalinstitute.blogspot.com/http://vivekanend.blogspot.com/http://blogpriu.blogspot.com/http://vimeera.blogspot.com/http://bestfilds.blogspot.com/http://comeat.blogspot.com/http://kapil25.blogspot.com/http://wedoindia.blogspot.com/http://mahan-trust.blogspot.com/http://womenandchildrencell.blogspot.com/http://counsellors.blogspot.com/http://prayasamravati.blogspot.com/http://jagrutiwedo.blogspot.com/http://arunsagare.blogspot.com/ http://anjucard.blogspot.com/ http://usha27.blogspot.com/http://wicharkara.blogspot.com/ http://jcb-jagdish.blogspot.com/http://damyantisanstha.blogspot.com/http://jesusveritas.blogspot.com/

Blogs made at Connect IT-1st Workshop Pune

http://vijaygpawar.blogspot.com/http://balkiran.blogspot.com/http://palawi-rajkumar.blogspot.com/http://sahyadri2001.blogspot.com/http://pirdnfe.blogspot.com/http://asspmaswan.blogspot.com/http://swatisunil.blogspot.com/http://prasadchikitsa.blogspot.com/http://unihumanorgrs.blog.com/ https://smitann.wordpress.com/http://afarm-pune.blogspot.com/http://pravingangurde.blogspot.com/http://habitatforhumanityindia.blogspot.com/http://home-creativehomes.blogspot.com/http://nagarjunsrf.blogspot.com/http://asvss.blogspot.com/